BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 7 ĐẾN 16/10/2018)

Sunday, 07/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 280/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2018

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 7 ĐẾN 16/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/10

Ngày 08/10

Ngày 09/10

Nhận định

dòng chảy biển  10 - 16/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,4-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 07/10

Ngày 08/10

Ngày 98/10

Nhận định

sóng biển

từ 10 - 16/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Đông Bắc

0,5-1,0

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/10

Ngày 08/10

Ngày 09/10

Nhận định

Thủy triều

từ 10 - 16/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 3h26

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 5h05

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 16h44

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 6h53

Thủy triều giảm dần đến ngày 11, sau tăng. Cao nhất 3,2m (ngày 15;16/10).

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình