BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 03 ĐẾN 12/10/2018

Wednesday, 03/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 276/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 03 ĐẾN 12/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Ngày 05/10

Nhận định

dòng chảy biển  06 - 12/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Ngày 05/10

Nhận định

sóng biển

từ 06 - 12/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Ngày 05/10

Nhận định

Thủy triều

từ 06 - 12/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 09h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 23h16

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 11h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 0,7

Thời gian: 0h28

Thủy triều giảm dần đến ngày 11, sau tăng. Cao nhất 3,3m (ngày 06/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình