BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 02 ĐẾN 11/10/2018

Tuesday, 02/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 275/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 02 ĐẾN 11/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 02/10

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Nhận định

dòng chảy biển  05 - 11/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 02/10

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Nhận định

sóng biển

từ 05 - 11/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/10

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Nhận định

Thủy triều

từ 05 - 11/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 07h58

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h15

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 09h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 23h16

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 11h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 05/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình