BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 01 NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2018

Monday, 01/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm  01, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 310C.

Độ ẩm: 55 – 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 23 - 310C.

Độ ẩm: 56 – 90%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ: từ 23 - 300C.

Độ ẩm: 58 – 92%.

 

 Tin phát lúc: 15h30.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình