BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/10/2018

Monday, 01/10/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 274/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 1 tháng 10 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 1 ĐẾN 10/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 1/10

Ngày 2/10

Ngày 3/10

Nhận định

dòng chảy biển  4 - 10/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây đến Tây Nam

0,3-0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

 0,4-0,7m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 1/10

Ngày 2/10

Ngày 3/10

Nhận định

sóng biển

từ 4 - 10/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 1/10

Ngày 2/10

Ngày 3/10

Nhận định

Thủy triều

từ 4 - 10/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 06h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 21h20

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 07h58

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h15

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 09h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 23h16

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 4, 5/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình