BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 29/9 ĐẾN 08/10/2018

Saturday, 29/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 272/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 29/9 ĐẾN 8/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/9

Ngày 30/9

Ngày 1/10

Nhận định

dòng chảy biển  2 - 8/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây đến Tây Nam

0,2-0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

 0,4-0,7m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/9

Ngày 30/9

Ngày 1/10

Nhận định

sóng biển

từ 2 - 8/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/9

Ngày 30/9

Ngày 1/10

Nhận định

Thủy triều

từ 2 - 8/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 4h02

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 20h04

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 05h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 20h37

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 06h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 21h20

Thủy triều tăng dần sau giảm. Cao nhất 3,4m (ngày 4, 5/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình