BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN 05/10/2018

Wednesday, 26/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 269/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN 5/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/9

Ngày 27/9

Ngày 28/9

Nhận định

dòng chảy biển  29/9 - 5/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Bắc

0,2-0,4

Tây  Bắc

0,2-0,4

Tây  Bắc

Vận tốc

 0,4-0,7m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/9

Ngày 27/9

Ngày 28/9

Nhận định

sóng biển

từ 29/9 - 5/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Nam

0,5-1,5

Đông đến Đông Nam

0,5-1,5

Đông Nam

Sóng cao:

2,0-4,0m

Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/9

Ngày 27/9

Ngày 28/9

Nhận định

Thủy triều

từ 29/9 - 5/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 7h39

Cao nhất:....m

Thời gian: ....

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 9h30

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 02h07

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 10h45

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày 4, 5/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình