BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 24 ĐẾN 3/10/2018

Monday, 24/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 267/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 3/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Ngày 26/9

Nhận định

dòng chảy biển  27/9 - 3/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Bắc

0,2-0,4

Tây  Bắc

0,2-0,4

Tây  Bắc

Vận tốc

 0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Ngày 26/9

Nhận định

sóng biển

từ 27/9 - 3/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5-1,5

Đông

0,5-1,5

Đông

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Ngày 26/9

Nhận định

Thủy triều

từ 27/9 - 3/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 05h16

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 15h46

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 06h25

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 7h39

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,3m (ngày 3/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình