BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 23/9 ĐẾN 2/10/2018

Sunday, 23/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 266/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 23/9 ĐẾN 2/10/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Nhận định

dòng chảy biển  26/9 - 2/10

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Bắc

0,2-0,4

Tây  Bắc

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

 0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Nhận định

sóng biển

từ 26/9 - 2/10

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Nhận định

Thủy triều

từ 26/9 - 2/10

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 14h50

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 04h09

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 05h16

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 15h46

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 06h25

Thủy triều giảm dần sau tăng. Cao nhất 3,2m (ngày 2/10).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình