BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 18 ĐẾN 27/9/2018

Tuesday, 18/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 261/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 18/9 ĐẾN 27/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 18/9

Ngày 19/9

Ngày 20/9

Nhận định

dòng chảy biển  21/9 - 27/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Bắc

0,2-0,4

Tây Bắc

0,2-0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,4-0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 18/9

Ngày 19/9

Ngày 20/9

Nhận định

sóng biển

từ 21/9 - 27/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

0,5-1,5

Đông Nam đến Đông

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/9

Ngày 19/9

Ngày 20/9

Nhận định

Thủy triều

từ 21/9 - 27/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 11h06

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 24h00

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 12h09

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 13h00

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 01h00

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,1m (ngày 21/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình