BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN 25/9/2018)

Sunday, 16/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 259/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2018  

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN 25/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Ngày 18/9

Nhận định

dòng chảy biển  19/9 - 25/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Đông

0,3-0,5

Đông đến Đông Bắc

0,4-0,7

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

  0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Ngày 18/9

Nhận định

sóng biển

từ 19/9 - 25/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0-3,0

Tây

2,0-3,0

Tây Nam đến Nam

1,5-2,5

Đông Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Ngày 18/9

Nhận định

Thủy triều

từ 19/9 - 25/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 6h55

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 22h39

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 23h05

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 11h06

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 24h00

Thủy triều tăng dần đến ngày 21, sau đó giảm dần. Cao nhất 3,1m (ngày  19, 20, 21/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình