BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 15/9 ĐẾN 24/9/2018)

Saturday, 15/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 258/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 15/9 ĐẾN 24/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Nhận định

dòng chảy biển  18/9 - 24/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Đông

0,4-0,7

Đông đến Đông Bắc

0,4-0,7

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

  0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Nhận định

sóng biển

từ 18/9 - 24/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây đến Tây Bắc

1,0-2,0

Tây

1,5-2,5

Tây Nam đến Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Nhận định

Thủy triều

từ 18/9 - 24/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 21h10

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 6h55

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 22h39

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 23h05

Thủy triều tăng dần đến ngày 21, sau đó giảm dần. Cao nhất 3,1m (ngày  19, 20, 21/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình