BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 12 ĐẾN 21/9/2018

Wednesday, 12/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 255/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 12/9 ĐẾN 21/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 12/9

Ngày 13/9

Ngày 14/9

Nhận định

dòng chảy biển  15/9 - 21/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Tây  Bắc

0,3-0,5

Tây  Bắc

0,2-0,4

Tây  Bắc

Vận tốc

  0,4-0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 12/9

Ngày 13/9

Ngày 14/9

Nhận định

sóng biển

từ 15/9 - 21/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông

2,0-3,0

Nhiều hướng

1,5-2,5

Nhiều hướng

Sóng cao:

2,0-4,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/9

Ngày 13/9

Ngày 14/9

Nhận định

Thủy triều

từ 15/9 - 21/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 8h54

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 10h20

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 10h20

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,1m (ngày  19, 20, 21/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình