BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 09 ĐẾN 18/9/2018

Sunday, 09/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 252/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 09/9 ĐẾN 18/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/9

Ngày 10/9

Ngày 11/9

Nhận định

dòng chảy biển  12/9 - 18/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 09/9

Ngày 10/9

Ngày 11/9

Nhận định

sóng biển

từ 12/9 - 18/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/9

Ngày 10/9

Ngày 11/9

Nhận định

Thủy triều

từ 12/9 - 18/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 15h50

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 5h00

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 16h46

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 6h17

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 17h48

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 7h35

Thủy triều giảm dần đến ngày 14, sau tăng trở lại. Cao nhất 3,0m (ngày  18/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình