BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 07 ĐẾN 16/9/2018

Friday, 07/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 250/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 07/9 ĐẾN 16/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/9

Ngày 08/9

Ngày 09/9

Nhận định

dòng chảy biển  10/9 - 16/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông  Bắc

0,2-0,4

Tây Nam

0,3-0,5

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 07/9

Ngày 08/9

Ngày 09/9

Nhận định

sóng biển

từ 10/9 - 16/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Nam đến Đông Nam

1,5-2,5

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/9

Ngày 08/9

Ngày 09/9

Nhận định

Thủy triều

từ 10/9 - 16/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 13h59

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 2h24

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 14h55

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 3h44

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 15h50

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 5h00

Thủy triều giảm dần đến ngày 14, sau tăng trở lại. Cao nhất 3,1m (ngày 10/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình