BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 04 ĐẾN 13/9/2018

Tuesday, 04/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 247/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 04 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 04/9 ĐẾN 13/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 04/9

Ngày 05/9

Ngày 06/9

Nhận định

dòng chảy biển  07/9 - 13/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Bắc

0,2-0,3

Tây  Bắc

0,2-0,3

Tây  Bắc

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 04/9

Ngày 05/9

Ngày 06/9

Nhận định

sóng biển

từ 07/9 - 13/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Nam đến Đông Nam

0,5-1,5

Nam đến Đông Nam

0,5-1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/9

Ngày 05/9

Ngày 06/9

Nhận định

Thủy triều

từ 07/9 - 13/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 10h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 24h05

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 11h56

Thấp nhất: 1,0

Thời gian: 0h05

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 13h00

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 1h10

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 07, 08/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình