BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 03 NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2018

Monday, 03/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 03, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 - 310C.

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 310C.

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió Đông Nam cấp 3 - 4.

Nhiệt độ: từ 24 - 300C.

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

 

 Tin phát lúc: 15h30.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình