BẢN TIN THỜI TIẾT ĐÊM 02 NGÀY 03/9/2018

Sunday, 02/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 02  tháng 9 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT 

Đêm 02, ngày 03 tháng 9 năm 2018

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 - 330C.

Độ ẩm trung bình: 83 – 88%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 - 330C.

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 26 - 320C.

Độ ẩm trung bình: 85 – 90%.

 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình