BAN TIN DU BAO DEM 01 NGAY 02 THANG 9 NAM 2018

Saturday, 01/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2018

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 01, ngày 02 tháng 9 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 340C.

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 - 340C.

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3 - 4.

Nhiệt độ: từ 27 - 320C.

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

 

 

Tin phát lúc: 15h30.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình