BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/9/2018

Saturday, 01/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 244/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 01/9 ĐẾN 10/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/8

Ngày 02/9

Ngày 03/9

Nhận định

dòng chảy biển  04/9 - 10/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Bắc

0,1-0,3

Tây Bắc

0,2-0,4

Tây Bắc

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 01/8

Ngày 02/9

Ngày 03/9

Nhận định

sóng biển

từ 04/9 - 10/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Nam đến Đông Nam

1,0-2,0

Nam đến Tây Nam

0,5-1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/8

Ngày 02/9

Ngày 03/9

Nhận định

Thủy triều

từ 04/9 - 10/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 11h53

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 6h11

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 22h27

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 7h58

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 23h09

Thủy triều tăng dần đến 08, sau giảm. Cao nhất 3,4m (ngày 07, 08/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình