BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 29/8 ĐẾN 07/9/2018

Wednesday, 29/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 241/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 29/8 ĐẾN 07/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/8

Ngày 30/8

Ngày 31/8

Nhận định

dòng chảy biển  01/9 - 07/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/8

Ngày 30/8

Ngày 31/8

Nhận định

sóng biển

từ 01/9 - 07/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Tây đến Tây Nam

1,5-2,5

Tây Nam

2,0-3,0

Nam đến Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/8

Ngày 30/8

Ngày 31/8

Nhận định

Thủy triều

từ 01/9 - 07/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 8h09

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 17h52

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 9h04

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 10h10

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày 07/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình