BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN 06-9-2018

Tuesday, 28/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 240/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN 6/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/8

Ngày 29/8

Ngày 30/8

Nhận định

dòng chảy biển  31/8 - 6/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam đến Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 28/8

Ngày 29/8

Ngày 30/8

Nhận định

sóng biển

từ 31/8 - 6/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Tây đến Tây Nam

1,0-2,0

Tây đến Tây Nam

1,5-2,5

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/8

Ngày 29/8

Ngày 30/8

Nhận định

Thủy triều

từ 31/8 - 6/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 17h04

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 7h19

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 8h09

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 17h52

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 9h04

Thủy triều tăng dần. cao nhất 3,3m (ngày 06/9).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình