Bản tin báo hải văn đến 10 ngay ( từ ngày 26/8 đến 4/9/2018)

Sunday, 26/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 238/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 26/8 ĐẾN 4/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Ngày 28/8

Nhận định

dòng chảy biển  29/8 - 4/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

 0,3-0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Ngày 28/8

Nhận định

sóng biển

từ 29/8 - 4/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,0m

Biển có lúc động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Ngày 28/8

Nhận định

Thủy triều

từ 29/8 - 4/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 5h41

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 6h30

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 17h04

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 7h19

Thủy triều trung bình, thấp dần đến ngày 01/9 sau tăng trở lại, đến ngày 04/9 cao nhất ngày 2,8m

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình