BẢN TIN DỰ BÁO DÒNG CHẢY, SÓNG VÀ THỦY TRIỀU TỪ NGAY 25 /8 ĐẾNNGAY 03/9/-2018

Saturday, 25/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 237/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2018  

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 25/8 ĐẾN 3/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Nhận định

dòng chảy biển  28 - 3/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam đến Nam

0,2-0,4

Nam đến Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Nhận định

sóng biển

từ 28 - 3/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển có lúc động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Ngày 27/8

Nhận định

Thủy triều

từ 28 - 3/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 14h42

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 4h49

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 5h41

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 6h30

Thủy triều thấp đần đến ngày 02/9 tăng trở lại, Cao nhất 2,9m (ngày 28/8).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình