BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 24 ĐẾN 2-9-2018

Friday, 24/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 236/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 24 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 24/8 ĐẾN 2/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/8

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Nhận định

dòng chảy biển  27 - 2/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

 0,3-0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/8

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Nhận định

sóng biển

từ 27 - 2/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/8

Ngày 25/8

Ngày 26/8

Nhận định

Thủy triều

từ 27 - 2/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15h09

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 03h56

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15h42

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 04h49

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 05h41

Thủy triều thấp, giảm dần: Cao nhất 3,0m (ngày 27/8).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình