BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 23 ĐẾN 1/9/2018

Thursday, 23/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 235/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 23 tháng 8 năm 2018 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 23/8 ĐẾN 1/9/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/8

Ngày 24/8

Ngày 25/8

Nhận định

dòng chảy biển  26 - 1/9

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 23/8

Ngày 24/8

Ngày 25/8

Nhận định

sóng biển

từ 26 - 1/9

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/8

Ngày 24/8

Ngày 25/8

Nhận định

Thủy triều

từ 26 - 1/9

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 03h01

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15h09

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 03h56

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15h42

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 04h49

Thủy triều trung bình, giảm dần: Cao nhất 3,1m (ngày 26/8).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình