BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 22 ĐẾN 31-8-2018

Wednesday, 22/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 234/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 22/8 ĐẾN 31/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/8

Ngày 23/8

Ngày 24/8

Nhận định

dòng chảy biển  25 - 31/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,5

Nam đến Đông Nam

0,2-0,5

Nam đến Đông Nam

0,2-0,5

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 22/8

Ngày 23/8

Ngày 24/8

Nhận định

sóng biển

từ 25 - 31/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/8

Ngày 23/8

Ngày 24/8

Nhận định

Thủy triều

từ 25 - 31/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 13h50

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 02h06

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 03h01

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15h09

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 03h56

Thủy triều trung bình, giảm dần: Cao nhất 3,2m (ngày 25/8).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình