BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 20 ĐẾN 29-8-2018

Monday, 20/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 232/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 20/8 ĐẾN 29/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 20/8

Ngày 21/8

Ngày 22/8

Nhận định

dòng chảy biển  23 - 29/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông Bắc

0,1-0,3

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

 0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 20/8

Ngày 21/8

Ngày 22/8

Nhận định

sóng biển

từ 23 - 29/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Nam đến Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

0,5-1,5

Tây Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/8

Ngày 21/8

Ngày 22/8

Nhận định

Thủy triều

từ 23 - 29/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 12h05

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 13h03

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 01h10

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 13h50

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 02h06

Thủy triều giảm dần.

Cao nhất 3,2m (ngày 23 - 25/8).

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình