BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 17 ĐẾN 26-8-2018

Friday, 17/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 229/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 17/8 ĐẾN 26/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17/8

Ngày 18/8

Ngày 19/8

Nhận định

dòng chảy biển  20 - 26/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Nhiều hướng

0,3-0,5

Đông Bắc

0,3-0,5

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 17/8

Ngày 18/8

Ngày 19/8

Nhận định

sóng biển

từ 20 - 26/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Nhiều hướng

1,0-2,0

Tây Nam đến Nam

1,0-2,0

Tây Nam đến Nam

Sóng cao:

1,5-2,5m

Biển động nhẹ.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/8

Ngày 18/8

Ngày 19/8

Nhận định

Thủy triều

từ 20 - 26/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 18h49

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 11h23

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 22h39

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 9h52

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 24h14

Thủy triều trung bình.

Cao nhất 3,2m (ngày 23 - 25/8).

 

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình