BAN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 15 ĐẾN 24-8-2018

Wednesday, 15/08/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN          TỈNH NINH BÌNH

Số: 227/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2018                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 15/8 ĐẾN 24/8/2018)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/8

Ngày 16/8

Ngày 17/8

Nhận định

dòng chảy biển  18 - 24/8

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/8

Ngày 16/8

Ngày 17/8

Nhận định

sóng biển

từ 18 - 24/8

Độ  cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Tây đến Tây Nam

1,5-2,5

Tây đến Tây Nam

1,5-2,5

Tây đến Tây Nam

Sóng cao:

2,0-3,0m

Biển động.

  III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/8

Ngày 16/8

Ngày 17/8

Nhận định

Thủy triều

từ 18 - 24/8

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 09h08

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 19h58

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 10h11

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 18h49

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 11h23

Thủy triều tăng dần.

Cao nhất 3,2m (ngày 23, 24/8); thấp nhất 2,2m (ngày 18/8).

 

 

Nơi nhận:

- Phòng Dự báo - Đài KTTV khu vực ĐBBB

- Lưu: DB, VT.

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình